Centrum Voelen houdt zich aan volgende ethische code. Voor de eenvoud spreken we in de
tekst over trainer. Hiermee worden ook docenten bedoeld evenals trainers die zich begeleider
of coach noemen.

Professionaliteit t.a.v. cliënten in individueel begeleidingswerk en groepswerk

 1. Ik zal de verantwoordelijkheid nemen voor het stellen van duidelijke, passende en
  cultureel wenselijke grenzen voor het eventuele fysieke contact met mijn cliënten.
 2. Ik zal geen seksuele relatie met mijn cliënten aangaan.
 3. Ik zal duidelijke afspraken met mijn cliënten maken en alle afspraken nakomen die in
  verband met de professionele cliënt-relatie zijn gemaakt
 4. Ik zal erop toezien dat al mijn cliënten voor of tijdens de eerste sessie de aard van de
  training of begeleiding, de grenzen van vertrouwelijkheid, de financiële afspraken en
  eventuele andere voorwaarden begrijpen.
 5. Ik zal naar waarheid vermelden wat mijn kwalificaties, mijn expertise en mijn ervaring
  als trainer zijn.
 6. Ik zal niet bewust misleidende mededelingen doen of valse verwachtingen scheppen
  bij mijn cliënten over de resultaten van het begeleidingsproces of over mij als hun
  trainer.
 7. Ik zal mijn cliënten of toekomstige cliënten geen informatie of advies geven waarvan
  ik weet of redelijkerwijs zou kunnen weten dat het misleidend is.
 8. Ik zal niet willens en wetens aspecten van de professionele cliëntrelatie gebruiken
  voor mijn eigen persoonlijke, professionele of financiële voordeel of gewin.
 9. Ik zal het recht van de cliënt om de begeleiding op elk gewenst moment te beëindigen
  respecteren. Ik zal alert zijn op aanwijzingen dat de cliënt niet langer baat heeft bij
  onze begeleidingsrelatie.
 10. Als ik geloof dat een cliënt beter gediend zou zijn met een andere trainer, of met een
  andere vorm van ondersteuning, zal ik hem aanmoedigen te wisselen.
 11. Ik zal mijn cliënten adviseren zich tot andere professionele instanties te wenden
  wanneer mij dit passend of nodig lijkt.
 12. In het geval een cliënt van plan is zichzelf of een ander in gevaar te brengen zet ik alle
  stappen die redelijkerwijs van mij verwacht kunnen worden om de juiste instanties op
  de hoogte te stellen.

Vertrouwelijkheid / Privacy

 1. Ik zal de vertrouwelijkheid van de informatie over mijn cliënten en cursisten
  respecteren, behalve als de wet zulks vereist.
 2. Ik zal altijd toestemming vragen aan de cliënt alvorens informatie te verschaffen aan
  derden. De toestemming van de cliënt op zich is geen opheffing van de plicht tot
  vertrouwelijkheid.
 3. Ik zal mijn cliënten of cursisten toestemming vragen alvorens hun namen te noemen,
  hen als referent op te geven of andere informatie te verschaffen waardoor zij als cliënt
  of cursist herkenbaar zijn.
 4. Ik zal voorafgaandelijk toestemming vragen aan de cliënt of cursist voordat ik
  informatie geef aan de instantie of opdrachtgever (indien van toepassing) die mij
  hiervoor betaalt.
 5. De cliënt of cursist heeft inzagerecht in de gegevens die over hem bewaard worden
  met uitzondering van die gegevens die geen betrekking hebben op de cliënt of cursist
  zelf.
 6. Ik zorg voor een veilig klimaat waar vermoedens van of mogelijk onethisch handelen
  benoemd en uitgesproken kunnen worden.
 7. In groepssessies wijs ik de deelnemers op de plicht om de vertrouwelijkheid van
  gegevens tijdens een groepssessie te respecteren. Ik breng hen op de hoogte dat de
  deelnemers aan een groep geen dragers zijn van discretieplicht of beroepsgeheim.

Conflicterende belangen

 1. Ik zal ernaar streven conflicterende belangen tussen mij en mijn cliënten of cursisten
  te vermijden.
 2. Wanneer er zich een belangenverstrengeling voordoet of dreigt voor te doen, zal ik
  mijn cliënt of cursist hiervan volledig op de hoogte stellen en met hem overleggen hoe
  hiermee om te gaan op een wijze die hem het beste dient.
 3. Ik zal mijn cliënt op de hoogte brengen van alle te verwachten compensatie van
  derden die ik zou kunnen ontvangen door verwijzing van die cliënt.
 4. Ik zal alleen diensten, goederen of andere niet-geldelijke vergoedingen voor mijn
  diensten aanbieden of accepteren als dit de professionele cliëntrelatie niet schaadt.

Algemene bepalingen over het beroep

 1. Ik zal als trainer op een zodanige wijze handelen dat ik een positief beeld van mijn
  beroepsgroep geef en ik zal mij onthouden van gedrag of het doen van uitlatingen die
  een negatieve invloed hebben op de beeldvorming en acceptatie van ‘trainer /
  begeleider’ als beroep.
 2. Ik zal in het openbaar niet opzettelijk uitlatingen doen die onwaar of misleidend zijn
  en in geschreven teksten betreffende het beroep van ‘trainer / begeleider’ en geen
  valse verwachtingen scheppen.
 3. Ik zal respect tonen voor verschillende benaderingswijzen in het trainerschap. Ik zal
  het werk en de bijdragen van anderen eerbiedigen en ze niet valselijk presenteren als
  zijnde van mij.
 4. Ik zal er te allen tijde naar streven persoonlijke omstandigheden te herkennen die
  onverenigbaar zijn met mijn werk als trainer of met mijn professionele relaties, of die
  mij in mijn professionele functioneren belemmeren. Wanneer de feiten en
  omstandigheden dat vereisen, zal ik onverwijld professionele hulp zoeken en bepalen
  welke maatregelen er genomen dienen te worden. Indien nodig zal ik mijn training –
  relatie(s) opschorten of beëindigen.
 5. In geval van onderzoeksactiviteiten zal het onderzoek uitgevoerd worden en
  gerapporteerd worden met integriteit, eerlijkheid en volgens erkende
  wetenschappelijke maatstaven. Het onderzoek zal gebeuren met de uitdrukkelijke
  goedkeuring van de betrokkenen en op een wijze die de deelnemers redelijkerwijs
  beschermt tegen mogelijke nadelige gevolgen
 6. Ik zal de gegevens van cursisten of cliënten op zorgvuldige wijze verzamelen,
  bijhouden, bewaren en vernietigen, en er op vertrouwelijke wijze mee omgaan, in
  overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen.
 7. Ik zal erop toezien dat cursisten bij de aanvang van de training de aard van de training,
  de grenzen van vertrouwelijkheid, de financiële afspraken en eventuele andere
  voorwaarden uit de trainingsovereenkomst begrijpen.
 8. Ik zorg ervoor dat mijn competenties op peil blijven rekening houdend met recente
  ontwikkelingen en evoluties via permanente interdisciplinaire bijscholing alsook
  zelfreflectie over persoonlijke betrokkenheid.